patent v Sloveniji

Patenti in blagovne znamke

Izumi igrajo veliko vlogo pri razvoju tehnike. Dotedanji način dela se pohitri in poenostavi. Da se z nekim izumom ne bi okoristila neupravičena oseba, ga je potrebno ustrezno zaščititi s patentom. Patent v Sloveniji je pravica, ki jo pristojen urad podeli prijavitelju za izum z določenega področja tehnike, ki je nov in ima dovolj visok izumiteljski nivo, torej ne izvira iz stanja tehnike ter se ga da fizično izdelati. Imetnik patenta v Sloveniji ima izključno pravico, da prepreči tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja uporabo in izdelavo predmeta izuma.

Prijava patenta

Sestavljanje patentne prijave je nemogoče brez specifičnih strokovnih znanj, ki zajemajo znanja s področja tehnike, kot tudi znanja s področja zaščite industrijske lastnine, ki jih ima le patentni zastopnik. Zato je priporočljivo, da pri prijavi patenta sodeluje patentni zastopnik. Na začetku prijavitelj s patentnim zastopnikom pripravi opis izuma in znane informacije o stanju tehnike. Naloga patentnega zastopnika je, da poskuša patent v Sloveniji čim bolj zaščititi.

Kako registrirati blagovno znamko?

Blagovna znamka je tako kot patent pravica industrijske lastnine, s katero se zavaruje kakršen koli znak ali kombinacija znakov, ki jih je mogoče grafično prikazati in ki v gospodarskem poslovanju omogočajo razlikovanje enakega ali podobnega blaga oziroma storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja. Njeni zaščiti služi registracija blagovne znamke. Gre za zahteven postopek. Za začetek je potrebno dokazati, da znamka sploh izpolnjuje vse pogoje za registracijo. Sledi odločitev, na katerem območju se bo znamka registrirala ter katero blago oziroma storitve bo znamka ščitila. Nato je potrebno vložiti prijavo za registracijo blagovne znamke. Prijavna pristojbina za vključno tri razrede mednarodne klasifikacije znaša 100 evrov, za vsak nadaljnji razred pa še 20 evrov.

Registracija blagovne znamke je v današnjem svetu, kjer zlorabe pretijo na vsakem koraku, vsekakor neizogibno potrebna. Podjetja bodo tako lahko mirno uporabljala svojo blagovno znamko.